AKTUÁLNĚ: OMLOUVÁME SE, Z DŮVODU BOJE PROTI KORONAVIRU MOMENTÁLNĚ NENÍ MOŽNÝ OSOBNÍ ODBĚR

Knihy jsou naše hobby...

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zde naleznete informace o zpracování osobních údajů společností JAN VAŠUT s.r.o., Pod Vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika, IČO: 26467178, DIČ: CZ26467178, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 84180, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost JAN VAŠUT s.r.o., Pod Vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice, Česká republika, IČO: 26467178, DIČ: CZ26467178 (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje na Správce jsou:

e-mail: nakladatelstvi@vasut.cz
korespondenční adresa: Pod Vodovodem 917/6, 158 00 Praha 5 – Jinonice

2. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme

 1. na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů k předem stanovenému účelu,
 2. pro účely splnění smluvních povinností, aby naše smluvní vztahy mohly být splněny (vztahy s dodavateli, fakturace, dodání zboží apod.),
 3. splnění právních povinností (např. zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní, pracovněprávní vztahy),
 4. pro účely oprávněných zájmů Správce (např. komunikace smluvních stran, prokázání našich nároků, péče o klienty, dodavatele, kontaktní formulář na webu, k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách apod.).

3. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

 1. identifikační a fakturační – titul, jméno, příjmení, funkce, korespondenční adresa, IČ, DIČ, platební údaje,
 2. kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo,
 3. a další údaje, které získáme v souvislosti s plněním smlouvy, právních předpisů nebo na základě oprávněného zájmu.

4. Doba uchovávání

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, jsou uloženy do odvolání souhlasu, ne však déle než pro dobu v souhlasu uvedenou. Poté jsou osobní údaje zlikvidovány.

V ostatních případech je doba uchování osobních údajů různá podle právního titulu zpracování, obecně osobní údaje uchováváme po dobu trvání spolupráce na základě smluvního vztahu, po dobu trvání právní povinnosti nebo po dobu trvání vztahu zaměstnance, statutárního zástupce, kontaktní osoby, oprávněné osoby. Po uplynutí této doby Vaše osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy a/nebo po dobu, která je slučitelná s našimi oprávněnými zájmy a nutná pro uplatnění případných nároků.

5. Práva subjektů údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

Dle GDPR můžete jako subjekt údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům,
 2. požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů,
 3. požadovat doplnění neúplných osobních údajů,
 4. požadovat výmaz nebo omezení zpracování,
 5. vznést námitku proti zpracování,
 6. požadovat ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo jejich likvidaci
 7. podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

6. Příjemci nebo zpracovatelé osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje sdílíme s jiným subjektem, dbáme na to, aby byla zajištěna ochrana Vašich osobních údajů.

Mezi příjemce osobních údajů mohou patřit např. poskytovatelé účetních, daňových nebo jiných poradenských služeb, dodavatelé cloudových nebo jiných IT a webhostingových služeb, poskytovatelé marketingových služeb.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Správce nemá zájem předávat Vaše údaje do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

7. Zdroj údajů

Osobní údaje máme buď přímo od Vás, Vašich klientů, obchodních partnerů nebo zaměstnavatelů nebo jsme je získali z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky).

8. Informace o automatizovaném rozhodování a profilování

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovaném rozhodování a profilování.

9. Uplatnění práv

Svá práva ve vztahu k osobním údajům můžete uplatnit u Správce s využitím shora uvedených kontaktních údajů.